Розділи кінематики: 1.1. ОСНОВНА ЗАДАЧА МЕХАНІКИ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КІНЕМАТИКИ 1.2. РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. ШВИДКІСТЬ РУХУ 1.3. РІВНОПРИСКОРЕНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. ПРИСКОРЕННЯ 1.4. ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ ТІЛ 1.5. РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ

1.1. ОСНОВНА ЗАДАЧА МЕХАНІКИ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КІНЕМАТИКИ

Механіка – наука про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами.

Основна задача механіки – пізнати закони механічного руху тіл, взаємодій між тілами, передбачати поведінку тіл на основі законів механіки, визначати механічний стан тіла (координати та швидкість руху) в будь-який момент часу.

Кінематика – розділ механіки, який вивчає рух тіл і при цьому не розглядає причин, якими цей рух викликаний.

Механічний рух – зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл.

Тіло, відносно якого розглядають рух усіх інших тіл, про які йдеться в певній задачі, називають тілом відліку.

Тіло відліку, пов'язані з ним система координат і прилад для відліку часу утворюють систему відліку.

Матеріальна точка – це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати.

Уявну лінію, в кожній точці якої послідовно перебувала матеріальна точка під час руху, називають траєкторією руху.

Шлях – це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії або довжині її певної ділянки.

Переміщення  – це векторна величина, яку графічно подають у вигляді напрямленого відрізка прямої, який з'єднує початкове і кінцеве положення матеріальної точки.

Одиниця модуля переміщення в СІ – метр.

Траєкторія, шлях, переміщення, а отже, швидкість руху тіла залежать від вибору системи відліку – в цьому полягає відносність механічного руху.