Розділи електродинаміка: 12.1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 12.2. РОБОТА З ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗАРЯДУ В ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОМУ ПОЛІ. ПОТЕНЦІАЛ 12.3. ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ. КОНДЕНСАТОРИ. ЕНЕРГІЯ ЗАРЯДЖЕНОГО КОНДЕНСАТОРА

12.1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

Електричний заряд q – це фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

Електризація – це процес одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинами.

Закон Кулона:

Сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними:

Електричне поле – форма матерії, яка існує навколо заряджених тіл і виявляється в дії з деякою силою на заряджене тіло, що перебуває в цьому полі.

Електричне поле, створене тільки нерухомими зарядами, називають електростатичним.

Напруженість електричного поля  в даній точці – векторна фізична величина, яка характеризує електричне поле й дорівнює відношенню сили F, з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у цю точку поля, до значення q цього заряду:

Модуль напруженості Е електричного поля, створеного точковим зарядом Q на відстані r від цього заряду, обчислюють за формулою:

Для графічного зображення полів використовують лінії напруженості електричного поля (силові лінії), – лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямком вектора напруженості електричного поля.