Г

Газ ідеальний – це фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення.

Гармонічні коливання – це коливання, під час яких координата тіла, що коливається, змінюється з часом за законом косинуса (або синуса).

Геометрична оптика – це розділ оптики, що вивчає закони поширення світла в прозорих середовищах і принципи побудови зображень в оптичних системах без урахування хвильових властивостей світла.

Гравітаційна взаємодія – взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті та виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного.