П

Пароутворення – процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний.

Переміщення – це векторна величина, яку графічно подають у вигляді напрямленого відрізка прямої, який з'єднує початкове і кінцеве положення матеріальної точки.

Період коливань – це фізична величина, що характеризує коливання й дорівнює мінімальному інтервалу часу, через який значення змінної величини повторюється, тобто часу, за який здійснюється одне повне коливання.

Плазма – це частково або повністю йонізований газ, у якому густини позитивних і негативних зарядів практично однакові.

Плече сили – це найменша відстань від осі обертання тіла до лінії, вздовж якої діє сила.

Поверхневий натяг рідини – фізична величина, яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини.

Подія – будь-яке явище, що відбувається в певній точці простору в певний момент часу.

Поздовжня хвиля – хвиля, в якій частинки середовища коливаються вздовж напрямку поширення хвилі.

Полікристали – тверді тіла, які складаються з багатьох хаотично орієнтованих маленьких кристаликів, що зрослися між собою (кристалітів).

Поперечна хвиля – хвиля, в якій частинки середовища коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі.

Потенціал електростатичного поля в даній точці – це скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості поля і дорівнює відношенню потенціальної енергії електричного заряду, поміщеного в дану точку поля, до значення цього заряду.

Потенціальна енергія – це енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами або внаслідок взаємодії частин тіла між собою.

Потік магнітної індукції – це фізична величина, яка характеризує розподіл магнітного поля по поверхні, обмеженій замкненим контуром, і чисельно дорівнює добуткові магнітної індукції на площу поверхні та на косинус кута між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні.

Потужність – це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи й дорівнює відношенню роботи до інтервалу часу, за який цю роботу виконано.

Прискорення – векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла й дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася.

Провідники – це речовини, здатні проводити електричний струм.

Пружинний маятник – це коливальна система, яка являє собою тіло, закріплене на пружині.