Ф

Фаза коливань – це фізична величина, що характеризує стан коливальної системи в даний момент часу.

Фотоефект – явище взаємодії світла з речовиною, яке супроводжується випусканням електронів.

Фотон – квант електромагнітного випромінювання (у вузькому розумінні – світла), елементарна частинка, що є носієм електромагнітної взаємодії.

Фронт хвилі – поверхня, до якої дійшли коливання на даний момент.