Розділи квантова оптика: 21.1. ФОРМУЛА ПЛАНКА. СВІТЛОВІ КВАНТИ 21.2. ФОТОЕФЕКТ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

21.1. ФОРМУЛА ПЛАНКА. СВІТЛОВІ КВАНТИ

Гіпотеза Планка:

Випромінювання електромагнітних хвиль атомами й молекулами речовини відбувається не безперервно, а дискретно, тобто окремими порціями, енергія кожної з яких прямо пропорційна частоті ν випромінювання:

де h – стала величина.

Згодом «елементи енергії» стали називати квантами енергії, а сталу hсталою Планка. За сучасним даними стала Планка дорівнює:

Згодом частинки світла (кванти світла) стали називати фотонами.

За сучасними уявленнями, фотон є електрично нейтральною частинкою, що не має маси спокою, рухається зі швидкістю світла у вакуумі.