К

Кипіння – процес пароутворення, який відбувається по всьому об'єму рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари.

Кількість теплоти – це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує (або віддає) в ході теплопередачі.

Кінематика – розділ механіки, який вивчає рух тіл і при цьому не розглядає причин, які викликали такий рух.

Кінетична енергія – це фізична величина, яка характеризує механічний стан рухомого тіла і дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху.

Коливальний контур – це фізичний пристрій, що складається з послідовно з'єднаних конденсатора й котушки індуктивності.

Коливання вимушені – це коливання, які відбуваються в системі внаслідок дії зовнішньої сили, що періодично змінюється.

Коливання вільні – це коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи після того, як її було виведено з положення рівноваги.

Конденсатор – пристрій, що являє собою систему з двох провідних обкладок, розділених шаром діелектрика, товщина якого є малою порівняно з розмірами обкладок.

Конденсація – процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий.

Концентрація молекул газу – фізична величина, яка дорівнює числу молекул в одиниці об’єму газу.

Кутова швидкість – це фізична величина, яка дорівнює куту повороту радіуса за одиницю часу.