В

Вага тіла – це сила, з якою внаслідок гравітаційного притягання тіло тисне на опору або розтягує підвіс.

Вакуум – це стан газу за тиску менш ніж атмосферний.

Видовження – фізична величина, яка дорівнює зміні довжини тіла при деформації розтягнення або стиснення.

Вимушені коливання – це коливання, які відбуваються в системі внаслідок дії зовнішньої сили, що періодично змінюється.

Випаровування – це процес пароутворення з поверхні рідини.

Відносне видовження тіла – фізична величина, яка дорівнює відношенню видовження до початкової довжини тіла.

Вільне падіння – падіння тіл у безповітряному просторі, тобто падіння лише під дією сили тяжіння.

Вільні коливання – це коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи після того, як її було виведено з положення рівноваги.

Внутрішня енергія тіла – сума кінетичної енергії хаотичного руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальної енергії їх взаємодії.

Вологість абсолютна – фізична величина, яка характеризує вміст водяної пари в повітрі та чисельно дорівнює масі водяної пари, що міститься в 1 м3 повітря.

Вологість відносна – фізична величина, яка показує, наскільки водяна пара близька до насичення, і дорівнює поданому у відсотках відношенню абсолютної вологості до густини насиченої водяної пари за даної температури.