Р

Радіоактивність – це здатність деяких хімічних елементів спонтанно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок.

Радіохвилі – електромагнітні хвилі довжиною від 100 км до 0,1 мм.

Реактивний рух – це рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини.

Резонанс – явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань, якщо частота зовнішньої сили, що періодично змінюється, збігається із власною частотою коливань системи.

Рівновага тіла – це збереження стану руху або стану спокою тіла з плином часу.

Рівномірний прямолінійний рух – це механічний рух, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення.

Рівноприскорений прямолінійний рух – це рух, під час якого тіло рухається прямолінійною траєкторією з незмінним прискоренням.

Рідкий кристал – стан речовини, який поєднує плинність рідини й анізотропію кристалів.

Різниця потенціалів – скалярна фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи сил електростатичного поля з переміщення заряду з початкової точки в кінцеву до значення цього заряду.

Розсіювання світла – це явище перетворення світла матеріальним середовищем, яке супроводжується зміною напрямку поширення світла й проявляється як невласне світіння середовища.