A

Абсолютна вологість – фізична величина, яка характеризує вміст водяної пари в повітрі та чисельно дорівнює масі водяної пари, що міститься в 1 м3 повітря.

Абсолютний нуль температури – абсолютна нижня межа температури, за якої рух молекул і атомів має припинитися.

Автоколивання – незатухаючі коливання, які відбуваються в системі за рахунок надходження енергії від постійного джерела, що регулюється самою системою.

Адіабатний процес – це процес, який відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем.

Акустичний резонанс – це явище різкого зростання амплітуди звукового сигналу в разі наближення частоти сигналу-збудника до частоти власних коливань системи.

Анізотропія – залежність фізичних властивостей кристала від обраного в ньому напрямку.

Атом – найменша частинка, яка є носієм властивостей хімічного елемента.