М

Магнітна індукція – векторна фізична величина, що характеризує силову дію магнітного поля та чисельно дорівнює відношенню максимальної сили, з якою магнітне поле діє на розташований у цьому полі провідник зі струмом до добутку сили струму в провіднику на довжину активної частини провідника.

Магнітне поле – це складова електромагнітного поля, завдяки якій здійснюється взаємодія між зарядженими частинками або тілами, що рухаються.

Маса – фізична величина, яка є мірою інертності та мірою гравітації тіла.

Математичний маятник – це фізична модель коливальної системи, яка складається з матеріальної точки, підвішеної на невагомій і нерозтяжній нитці, та гравітаційного поля.

Матеріальна точка – це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати.

Механіка – наука про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами.

Механічна енергія – це фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконати роботу.

Механічна напруга – фізична величина, яка характеризує деформоване тіло і дорівнює відношенню модуля сили пружності до площі поперечного перерізу тіла.

Механічна робота (робота сили) – це фізична величина, яка характеризує зміну механічного стану тіла й дорівнює добутку модуля сили, модуля переміщення і косинуса кута між вектором сили та вектором переміщення.

Механічна хвиля – це поширення коливань у пружному середовищі.

Механічний рух – зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл.

Механічні коливання – це рухи тіла (або системи тіл), які відбуваються біля певного положення рівноваги та які точно або приблизно повторюються через рівні інтервали часу.

Молекула – найменша частинка речовини, яка має хімічні властивості цієї речовини та складається з атомів.

Момент сили – це фізична величина, що дорівнює добутку модуля сили, яка діє на тіло, на плече цієї сили.

Монокристал – тверде тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну ґратку.